Yeşil İş Kulvarlar

YEŞİL İŞ 2015: SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ ZİRVESİ KULVARLARI

 image001

Döngüsel Ekonomi

Üretim, tüketim ve imha yöntemi yerine; yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve etkin atık yönetimi ile atığın yeniden kaynağa dönüştürülerek kullanımını kapsayan döngüsel ekonomi için gerekli olan yeni modeller, inovatif yaklaşımlar ve teknolojiler, kaynak verimliliğini teşvik eden politikalar Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi’nin önemli konularından birini oluşturacaktır.

 

Enerji ve Enerji Yönetim Sistemleri

Büyüyen ekonomi, çevresel etkiler ve toplumsal sorumluluk arasında denge kurarak bugünün ve gelecek nesillerin hayat kalitesini artırmak için enerji verimliliği, yenilenebilir enerji stratejilerini, çözüm ve uygulamalarını düzenleyen ve teşvik eden enerji yönetim sistemlerinin yeni paradigmaları Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi’nde tüm bu boyutları ile ele alınacaktır.

 

İnovasyon, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm

Kurumların iş modellerini, değişen tüketici ihtiyaçlarına cevap vermek için teknolojik ve inovatif gelişmelerle revize ederek oluşturdukları stratejiler ve iş dünyasındaki dijital dönüşüm, Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi’nde sürdürülebilir iş liderleri tarafından tartışılacak, dijital dönüşüm ve iş dünyasının çift taraflı etkileşimi konuşulacaktır.

 

KOBİ’lerde Dönüşüm

İş dünyasında sürdürülebilir iş modellerine bütüncül geçiş, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden olan KOBİ’lerin katılımı olmaksızın mümkün olmayacaktır. KOBİ’lerin sürdürülebilir iş modellerine geçişini ve dönüşümünü teşvik eden uygulamalar ve araçları iyi anlamak, tartışmak ve geliştirmek büyük önem arz etmektedir. Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi konuyu derinlemesine ele alarak yeni yol haritalarının oluşmasına katkı sağlayacaktır.

 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Performans Kriterleri

Kurumların hisse değeri, kârlılık, kredi derecelendirme gibi finansal performans kriterleri, sürdürülebilir iş modellerinin geleneksel temellerini oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra günümüzde performans kriterlerinin belirlenmesinde çevresel ve sosyal değerleri de kapsayan yeni yaklaşımlar önem kazanmıştır. Bu yaklaşımlar; paydaş katılımı, kalite, müşteri memnuniyeti, inovasyon ve esneklik gibi yönetim değerlerini destekleyen ve Borsa İstanbul’un girişimiyle çevre, iklim değişikliği, insan hakları, rüşvetle mücadele, iş sağlığı ve güvenliği gibi kriterler ekseninde hesaplanmaya başlanan sürdürülebilirlik endeksi gibi geniş çaplı performans göstergeleriyle oluşmaktadır. Bu bağlamda Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi’nde performans kriterlerinde belirleyici olan tüm boyutlar ele alınacaktır.

 

Sürdürülebilir Ürünler ve Geleceğin Malzemeleri

Çevresel etkileri en az seviyede olan üretim süreçlerinin yaygınlaştığı günümüzde sürdürülebilir ürünlerin önemini anlamak ve bu doğrultuda inovatif teknolojilerle geliştirilen geleceğin malzemeleri konusunda bilgi paylaşımında bulunmak ve gelişimini teşvik etmek hedefiyle konunun uzmanları Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi’nde bir araya gelerek, değişime yön verecekler.

 

Sürdürülebilir Belediyeler

Kentsel dönüşümün önemli bir gündem maddesi olduğu günümüzde, yerel yönetimler sürdürülebilir şehirler yaratmak için önemli bir role sahiptirler. Kentsel ve kırsal tüm alanlarda etkili politikalar uygulamanın kritik bir önem taşıdığı bilinciyle; Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi’nde yerel yönetimler, sürdürülebilir kalkınmanın yerel düzeydeki uygulama örneklerini ve deneyimlerini paylaşacaklar.

 

Yeşil Tesisler, Hastaneler, Oteller ve Konutlar

Sürdürülebilirlik parametrelerinin belirleyici olduğu, yeşil bina sertifikalarının ve yönetim sistemlerinin önem kazandığı günümüzde; konutların yanı sıra hastane, okul, otel gibi hizmet binalarının da, bütüncül ve entegre yaklaşımlarla geliştirilen yeşil binalar olarak tasarlanması ve halihazırda iyi uygulama örneklerinin paylaşımı ile etkili ve sürdürülebilir yönetimi sağlamaya yönelik fikirler, Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi’nde konunun uzmanları tarafından tartışılacaktır.

 

Sosyal Etki

Günümüzde sürdürülebilir kalkınma hedefi ekseninde sorumlu iş kavramı; iş dünyasının temelini oluşturmaktadır. Geleceğin sürdürülebilir markaları, toplumsal sorumluluğu gözeten, bugünün ve gelecek nesillerin hayat kalitesini artıran, tüketici gözünde sosyal değer yaratan şirketler olacaktır.  İş dünyası toplumsal refahın arttırılmasına katkıda bulunabilecek, sosyal değişim yaratabilecek ve yönetebilecek potansiyele sahiptir. Sosyal Etki Kulvarında, bu potansiyeli kullanan, İK politikaları ile ortak değer yaratan, sosyal bir sorunun çözülmesine öncülük eden projelerin toplum üzerinde ortaya çıkardığı değişim ve iş dünyasına örnek oluşturacak rol modellerine yer verilecektir. Kurum politikası olarak sosyal sorumluluk ilkesi ile sosyal refahı arttıran şirketler, etik, itibar ve şeffaflık ekseninde Yeşil İş 2015: sürdürülebilir İş Zirvesi’nde bir araya geleceklerdir.

 

Karbon ve Su Yönetimi

Kurumlar çevresel riskler konusunda bilinçlendikçe karbon ve su yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve performans yönetimi kapsamında gittikçe önem kazanmaktadır. Kurumsal olarak politik ve ekonomik etmenleri ve paydaş beklentilerini anlamak, iklim değişikliğinin yarattığı risklere karşı uygun bir program oluşturulmasına yardımcı olur. Bu konu bağlamında gerçekleşecek workshoplar katılımcılarla uygulamalı ve interaktif bir paylaşım ortamı sağlayacaktır.

Karbon ve su yönetiminin tartışılacağı Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi, aynı zamanda karbon nötr bir etkinlik olarak gerçekleşecektir.

 

Sürdürülebilirlik Raporları ve Şeffaf Paydaş Diyalogları

Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi kapsamında, Sürdürülebilirlik Raporları Şeffaf Paydaş Diyalogları kulvarı ile kurumlara sürdürülebilirlik raporlarını şeffaf bir biçimde paylaşabilecekleri bir platform oluşturulacak, katılımcılar ile interaktif bir buluşma ortamına olanak sağlanacaktır.